درباره ما 2017-11-21T21:32:14+04:30

درباره ما

سایت مالی رفتاری یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی، در زمینه  ارایه دانش مالی و روانشناسی  در بازارهای مالی و سرمایه آیی می باشد. امید است تا با فراهم آوردن بستری حرفه ایی بر پایه دانش و اطلاعات روز ، متشکل از تیمی حرفه ایی و متخصص، گامی ، جهت شناخت و راهنمایی عملکردهای معامله گران و سرمایه گذاران جهت کسب بازدهی مطلوب تر و هوشمندانه تر باشیم.