خطاهای شناختی چیست و تا چه میزان در تصمیم‌گیری افراد تاثیرگذار می‌باشد!

خطاهای شناختی (Cognitive Errors)، را می توان از سری مباحث مطرح در مدیریت و روانشناسی دانست، که به صورت دراز مدت در ذهن انسان شکل گرفته است.