شواهد متناقض علیه مدل ذهنی ما، حتی شاید ما را بر اعتقادمان مصمم‌تر کند!

این قضیه را «اثر لَگَد» ( اشاره به لگد و ضربه‌ای که به هنگام خروج گلوله از لوله تفنگ وارد می‌شود) می‌نامند که آن را در علوم رفتاری تعمیم داده‌اند.

ادامه مطلب