معرفی کتاب قوی سیاه

داستان از جایی آغاز می شود که سر فرانسیس بیکن کتاب نو ارغنون را نوشت و در آن قاعده ای برای اثبات نظریه های علمی مطرح کرد این روش او استقرا نام داشت.

معرفی کتاب نابخردی های پیش بینی پذیری

معرفی کتاب نابخردی های پیش بینی پذیری در این کتاب دن آریلی با دید اقتصاد رفتاری، تصمیمات اقتصادی روزمره ی مردم را تحلیل می کند. معرفی کتاب نابخردی های پیش بینی پذیری

معرفی کتاب هنر پیش بینی

مفهوم انصاف! استاد اقتصاد پروفسور تیلر در کتاب کج‌رفتاری سعی کرده است شیوه تفکر ما را نسبت به علم اقتصاد تغییر دهد. وی معتقد است همه ما دچار کج‌رفتاری هستیم.