زمانی روحانیون نقش هدایتگری نیروهای داوطلبانه را به عهده داشتند اما این روزها مثل سابق نیست که مثلا با فتوای تحریم تنباکو اکثریت قاطع مردم قلیان‌ها را بشکنند!