شواهد متناقض علیه مدل ذهنی ما، حتی شاید ما را بر اعتقادمان مصمم‌تر کند!

این قضیه را «اثر لَگَد» ( اشاره به لگد و ضربه‌ای که به هنگام خروج گلوله از لوله تفنگ وارد می‌شود) می‌نامند که آن را در علوم رفتاری تعمیم داده‌اند.

ادامه مطلب
توصیه سیاستی

از توصیه سیاستی تا توصیه اخلاقی-عرفانی را بدانیم!

زمانی روحانیون نقش هدایتگری نیروهای داوطلبانه را به عهده داشتند اما این روزها مثل سابق نیست که مثلا با فتوای تحریم تنباکو اکثریت قاطع مردم قلیان‌ها را بشکنند! در مورد توصیه سیاستی بیشتر بدانید.

ادامه مطلب