مدل‌های ذهنی ما از تجربیات ما از خانواده، مدرسه و دوستانمان نشات می‌گیرد و در طول زمان و در طی سراسر زندگیمان به مرور توسعه می‌یابند و پیشرفت می کنند.