بلوغ چیز عجیبی است. نه بخاطر این که صدای آدم دورگه می‌شود و نه این که صورت انسان پر جوش می شود و نه به خاطر دیدن خواب‌های رویایی است.