این روزها شاهد حضور افراد غیرحرفه‌ای در بازار سهام هستیم. حضور ایشان در بازار اثرات مثبت زیادی در کل و در بلندمدت دارد. اما جنبه‌ای از پویایی‌های روانی این افراد را بررسی می کنیم.