استفاده از تنبیه به جهت تغییر و کنترل رفتار افراد، یکی از ابزارهای اساسی و رایج جامعه است. به چند دلیل، آشنایی با اصول علمی بکارگیری تنبیه ضرورت می‌یابد.