کلمه نویز Noise در انگلیسی دامنه کاربرد وسیعی دارد ولی زمانی که در عبارت نویز تریدر به کار گرفته می شود، بیانگر صفتی است که در این متن به آن خواهیم پرداخت.