در یک مطالعه که توسط #دن_آریلی (۲۰۰۲) انجام شد، بالای ۴۰۰۰۰ نفر در یک آزمایش شرکت کردند. به شرکت‌کنندگان ۲۰ سوال ریاضی داده شد.