در حالی که اساتید اقتصاد در دانشگاه‌ها با همدیگر در حال جدال هستند و توانایی گفتگو ندارند، بازیگران در دنیای واقعی دارند کار خودشان را می‌کنند…