همان‌طور که تجربه روزانه و مطالعات علمی روانشناسی نشان داده است، نور خورشید بر خلق تاثیرگذار است. اما آیا نور خورشید یا تیغ آفتاب و قیمت سهام با هم مرتبط هستند؟