والدین و متخصصان حوزه تغذیه و سلامتی سال‌هاست که در مورد رابطه مستقیم و غیر مستقیم میان تغذیه کودکان و کارآیی تحصیلی آنها در حال بحث، گفت‌وگو و تبادل نظر هستند.