«مالی رفتاری» که عموما از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، به ویژه پس از ترکیدن«حباب قیمتی سهام شرکت‌های تکنولوژی» به موضوع روز تبدیل شده است.