اقتصاد رفتاری بر این فرض استوار است که انسان‌ها تمامیتی عقلانی نیستند و از طریق تعامل با محیط اطراف خود، یاد می‌گیرند.